Zpracování osobních údajů

1.          Základní ustanovení
1.1.      Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují zpracováníosobních údajů při užívání webových stránek www.emorfiq.com (dále jen „Web“)a našich dalších služeb (dále jen „Služby“) jejími uživateli (dále jen „Uživatel“nebo „Vy“).
1.2.      Vlastníkem a provozovatelem Webu a správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst.7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(dále jen „GDPR”) je společnost Webtown, s.r.o., společnost založená v České republice, IČO: 07344350, DIČ: CZ07344350,se sídlem na adrese: Měšická 127/44, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika,zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značkaC 299536 (dále jen „Správce“ nebo „my“).
1.3.      Přečtěte si, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje(to znamená jakékoli informace přímo nebo nepřímo identifikované neboidentifikovatelné fyzické osoby), pokud používáte náš Web nebo naše Služby.Tento dokument obsahuje informace o Vašich právech.
1.4.      Kontaktní údaje Správce jsou následující:
a.       adresa pro doručování: Korunní 20, 12000, Praha 2;
b.       kontaktní email: obchod@emorfiq.com;
c.       telefon: +420 777 885 882. 1.5.     
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.          Podmínky a účel zpracování osobních údajů
2.1.      Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu Uživatel sám poskytl. Uživatel prohlašuje, že jsou veškeré osobní údaje předané Uživatelem Správci pravdivé, přesné, aktuální, správné a úplné. Nepřebíráme žádnou povinnost tyto informace ověřovat. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud máme důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit naši spolupráci a odmítnout jakékoli a veškeré současné nebo budoucí využívání Služeb (nebo jakékoli jejich části).
2.2.      Zpracování osobních údajů Správcem je zákonné, neboť je při zpracování splněna vždy alespoň jedna z následujících podmínek:
a.       Uživatel udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro jeden či více konkrétních účelů;
b.       zpracování osobních údajů Uživatele je nezbytné proplnění ze smlouvy, jejíž stranou je Uživatel, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. b)GDPR;
c.       zpracování osobních údajů Uživatele je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; nebo
d.       zpracování osobních údajů Uživatele je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
2.3.      Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů pro následující účely:
a)      Poskytování služeb a splnění smluvních povinností - Za účelem Poskytování služeb a splnění smluvních povinností Správce může Správce zpracovávat osobní údaje Uživatele, které mu Uživatel poskytl, nebo které mu poskytne v budoucnu tím, že užívá Web nebo jiným způsobem užívá jeho Služby. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění ze smlouvy mezi Uživateli, jako subjekty údajů, a Správcem. 
b)      Ochrana práv Správce - Správce může zpracovávat osobní údaje Uživatele, které jsou nezbytné k uplatnění možných nároků Správce a také za účelem ochrany práv Správce, Takové zpracování osobních údajů Uživatele je oprávněným zájmem Správce.

3.          Uchování osobních údajů
3.1.      Správce uchovává osobní údaje Uživatele za účelem poskytování služeb a splnění smluvních povinností dle odst. 2.3 písm. a) Zásad po dobu užívání Služeb Uživatelem.
3.2.     Osobní údaje Uživatele zpracovávané Správcem za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení dle odst. 2.3 písm. b) Zásad bude Správce uchovávat po dobu trvání souhlasu s takovýmto zasíláním uděleného Uživatelem.
3.3.      Správce uchovává osobní údaje Uživatele zpracovávané za účelem ochrany svých práv dle odst. 2.3 písm. c) Zásad, dokud trvá jeho oprávněnýzájem.
3.4.      Osobní údaje Uživatelů Správce tedy uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z právních vztahů mezi Správcem a Uživatelem nebo do odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů Uživatelem (pokud toto odvolání souhlasu znamená pro Správce povinnost výmazu osobních údajů). Po uplynutí této doby jsou osobní údaje Uživatele Správcem vymazány.
3.5.      Osobní údaje Uživatelů může Správce předat jiným zpracovatelům (subdodavatelům Správce), kteří mu dodávají marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Souhlasíte s tím, že údaje, které od Vás shromažďujeme, mohou být převedeny do místa určení mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) a uloženy v něm. Mohou být také zpracovány zaměstnanci působícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s takovým zpracováním. Přijmeme všechna nezbytně nezbytná opatření, abychom zajistili, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami a GDPR.
3.6.      Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro výše uvedené účely nebo abychom splnili všechny zákonné požadavky. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracujeme na základě oprávněného zájmu, bude zpracování trvat tak dlouho, dokud náš oprávněný zájem přetrvává. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, můžete kdykoli vznéstnámitku.

4.          Práva Uživatele, jako subjektu údajů
4.1.      Na základě pravidel stanovených v nařízení GDPR má Uživatel zejména právo na:
a)       přístup ke svým osobním údajům;
b)       opravu osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování;
c)       výmaz osobních údajů;
d)       vznesení námitky proti zpracování osobních údajů;
e)       přenositelnost svých osobních údajů;
f)       odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
g)       podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě, že se domnívá, že zpracováním bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů při jejich zpracování nebo související právní předpis. 
4.2.      Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv může Uživatel kontaktovat Správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Správce Uživatelům s uplatněním jejich práv poradí a pomůže. Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru, Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Více se dozvíte na https://www.uoou.cz/.

5.          Podmínky zabezpečení osobníchúdajů
5.1.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům Uživatele mají přístup pouze jím pověřené osoby.
5.2.      Zavázali jsme se bezpečně ukládat Vaše data. Proto jsme provedli odpovídající fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení údajů, které jsme od Vás získali (což Vás však nezbavuje Vaší povinnosti podniknout příslušné kroky k zabezpečení Vašich údajů, zejména při přenosu dat). Cílem je vyloučit neoprávněné nebo nezákonné zpracování Vašich osobních údajů nebo náhodné, neoprávněné nebo nezákonné zpřístupnění, použití, přenos, zpracování, kopírování, přenos, změna, ztráta nebo poškození Vašich údajů. I přes veškeré úsilí o dodržení pravidel stanovených v příslušných právních předpisech není možné zajistit bezpečnost Vašich dat, pokud jsou přenášena nebo přenášena nezajištěným způsobem.
5.3.      Pokud jsme Vám dali (nebo jste si vybrali) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem Webu, jste zodpovědní za zachování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme Vás, abyste s nikým toto heslo nesdíleli.

6.          Cookies
6.1.     V případě využívání Webu a případně našich dalších Služeb může docházet k ukládání (Správcem nebos jeho souhlasem i třetí stranou) malých identifikačních souborů nazývaných cookies do Vašeho počítače. Tyto soubory nám umožňují sbírat určité informace z Vašeho zařízení, na jejichž základě můžeme vylepšit fungování Webu a našich Služeb.
6.2.     Správce žádný z těchto identifikačních souborů nepoužívá k tomu, aby Uživatele identifikoval jako jednotlivce.
6.3.     Uživatel může ukládání cookies povolit, zakázat nebo cookies již uložené z počítače vymazat, a to pomocí nastavení svého webového prohlížeče.
6.4.     Pokud má Uživatel ukládání cookies povolené na svém webovém prohlížeči a navštíví Web, souhlasí tím s používáním cookies podle těchto Zásad.
6.5.     V rozsahu, v jakém jsou cookies osobním údajem, řídí se jejich zpracování pravidly, která se vztahují k ochraně osobních údajů dle těchto Zásad.

7.          Závěrečná ustanovení
7.1.      Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a/nebo aktivním užíváním Webu či Služeb Uživatel potvrzuje, že je seznámen se Zásadami a že je v celém rozsahu přijímá.
7.2.     Tyto Zásady se řídí právem České republiky. Pro rozhodování souvisejících právních sporů mezi Správcem a Uživatelem jsou příslušné obecné soudy České republiky.
7.3.     V případě potřeby je Správce oprávněn znění těchto Zásad jednostranně měnit. Změnu Správce oznámí vždy alespoň [30]dnů před nabytím její účinnosti, a to zobrazením oznámení na Webu a/nebo zasláním oznámení na e-mail Uživatele.
7.4.     Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 11. 4. 2022.